Obec Plavy
Kontakty

Kontakty

Adresa pro doručování pošty: Obec Plavy, 468 46 Plavy 186

tel. 483 398 124, 775 238 242

fax : 483 384 426

IČ  : 00 262 510       DIČ : CZ 00 262 510

POZOR: od 1.1.2017 nové bankovní spojení  -  Česká spořitelna a.s., číslo účtu 4406669319/0800

e-mail : obec{zavinac}plavy.cz

datová schránka : Obec Plavy, sgabjgp

www.plavy.cz

GPS : 50°42'13.33"N, 15°19'04.69"E

 • místostarostka Renata Šťastná
  • 483 398 124, 775 238 242,
  • e-mail: stastna{zavinac}plavy.cz
 • účetní Alena Pavlíčková
  • 483 384 424, 775 238 242
  • e-mail: pavlickova{zavinac}plavy.cz
 • starostka Věra Mužíčková 
  • 483 398 190, 775 238 246
  • e-mail: muzickova{zavinac}plavy.cz
 • technické služby obce - Lukáš Drška, 775 238 244

Úřední hodiny :

pondělí + středa  7,30 - 11,30; 12,30 - 17,00 hodin


Správa obecních bytů :
PROTEBYT s.r.o.,
Palackého 24, 468 41 Tanvald
Mgr. Jan Blaschke, 604 170 300,  e-mail: info{zavinac}protebyt.cz

Úřední hodiny na OÚ v Plavech : čtvrtek 13,00 – 14,30 hodin| Autor: Věra Mužíčková | Vydáno dne 04. 09. 2006 | 1978 přečtení | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

Podmínky práva svobodného přístupu k informacím upravuje zákon č. 106/1999 Sb. Zákon stanovuje povinnost orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy tj. zejména obcím poskytovat informace.
Žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba. 

Obec Plavy poskytuje informace :
- zveřejněním (z vlastní iniciativy obce)
- na úřední desce obecního úřadu
- na internetu (www.plavy.cz)
- na základě žádosti na obecním úřadu (ústní,písemné nebo telekom.zařízením)
- ústně = (bez práva na odvolání a soudní přezkum)
- písemně = (platí lhůty a právo na odvolání)
- poštovním doručením žadateli
- osobním převzetím žadatelem

Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení :
- 3 dny - po obdržení žádosti úřad sdělí, že věc nepatří do působnosti OÚ, a věc se proto odkládá
- 7 dní - po obdržení žádosti úřad sdělí, že požadovaná informace je zveřejněna a kde
- 7 dní - po obdržení žádosti úřad vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od doručení výzvy
- 15 dní - po doručení žádosti úřad vydá informaci (tuto lhůtu lze prodloužit o max. 10 dní s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován)
- 15 dní - po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí, může žadatel podat odvolání
- 15 dní - po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán

Odvolání :
- podává se u OÚ Plavy na podatelně
- o odvolání proti rozhodnutí, které se týká samostatné působnosti rozhoduje starosta obce Plavy
- o odvolání proti rozhodnutí, které se týká přenesené působnosti rozhoduje Okresní úřad Jablonec nad Nisou
- rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle § 247 občanského soudního řádu| Autor: Věra Mužíčková | Vydáno dne 20. 09. 2006 | 1996 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Způsob založení

Důvod, způsob založení a fungování Obce a Obecního úřadu v Plavech

(§5, odstavec 1, písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.) Plavy se staly samostatnou obcí politickou k 1.1.1921. 
Samospráva územních samosprávných celků je zaručena a dána ústavním zákonem č. 1/1993 Sb. (Ústava České republiky).
Obec Plavy je dle zákona č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec Plavy je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající 1)
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem 2).
Každá obec má svůj obecní úřad 3) - v naší obci je to Obecní úřad v Plavech.
Podmínky a principy, za kterých funguje Obec Plavy a Obecní úřad v Plavech, vycházejí zejména ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

1) zákon č. 128/2000 Sb., § 2, odst. l
2) zákon č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR) článek 101
3) zákon č. 128/2000 Sb., odst. 109-116| Autor: Věra Mužíčková | Vydáno dne 20. 09. 2006 | 2026 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Organizační struktura

Organizační struktura

(§ 5, odstavec 1, písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.) 1) Obec Plavy si vytváří své orgány 1)
- zastupitelstvo obce je vrcholný orgán obce
voleno je v komunálních volbách podle zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev na období 4 let
zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány
- výbory, vždy zřizuje finanční a kontrolní výbory 2)
- rada obce volena není, jelikož zastupitelstvo má 11 členů
- starosta obce volen je z řad zastupitelů
- obecní úřad
- úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení obecního úřadu 3)
- v čele úřadu stojí starosta 4) a plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce zařazenými v obecním úřadu 5)

2/ Jakoukoliv žádost, dožádání, stížnost, návrh nebo podání směřující k Obci Plavy a jeho orgánům kromě zaslání možno podat na podatelně OÚ nebo na e-mailovou adresu: obec(zavináč)plavy.cz Další informace o všech agendách OÚ a potřebných náležitostech (metodiky vyřizování jednotlivých záležitostí apod.) lze získat na Obecním úřadě.

3/ Písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. musí obsahovat 6)
- komu je žádost určena
- co je konkrétně požadováno
- kdo žádost činí (u použití telekom.zařízení = identifikace žadatele)

Aktuální složení zastupitelstva najdete ZDE

Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční výbor a kontrolní výbor.

Výbory a komise hledejte ZDE

Dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 349/2000 Sb. o stanovení sídel a správních obvodů pověřených
obecních úřadů je sídlem pověřeného městského úřadu v Libereckém kraji se správním obvodem C Jablonec n.N.
pro území naší obce Město Tanvald

1) zákon č. 128/2000 Sb., §§67-116
2) zákon č. 128/2000 Sb., § 117, odst. 1,2
3)-4) zákon č. 128/2000 Sb., § 109, odst. 1
5) zákon č. 128/2000 Sb., § 110, odst. 4, písm. c)
6) zákon č. 106/1999 Sb., § 14, odst. 2

 | Autor: Věra Mužíčková | Vydáno dne 20. 09. 2006 | 1670 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Opravné prostředky

Opravné prostředky

(§ 5, odst.l, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) Samostatná působnost
- samostatné působnosti rozhodují u obce tyto orgány : 
- zastupitelstvo obce např. majetkoprávní operace 1)
- starosta obce
- obecní úřad (v rámci působnosti svěřené mu zastupitelstvem)
- v samostatné působnosti se nevydávají správní rozhodnutí a neplatí správní řád (zákon 71/1967 Sb.), nelze se proto bránit formou odvolání
- proti rozhodnutím orgánu obce v samostatné působnosti se lze bránit např. stížností uplatněnou u vyššího orgánu obce, agendu stížností na OÚ Plavy vede starostka; stížnosti na OÚ Plavy se vyřizují do 30ti dnů od podání.
- u Okresního úřadu v Jablonci nad Nisou (pro nezákonnost 2))
- u soudu (oblast správního soudnictví3)
Pro podání stížnosti nejsou stanoveny žádné podmínky; stížnost by ale měla obsahovat:
- kdo ji podává
- proti čemu směřuje
- co se namítá a případné důkazní prostředky
- datum a podpis

Přenesená působnost
- u úřadu je kompetentní starosta rozhodovat v přenesené působnosti
- procesním předpisem upravujícím postup při rozhodování je zákon č. 71/1967 Sb. správní řád
- opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání

Každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:
- zda je odvolání přípustné
- ke komu se účastník může odvolat (zpravidla k OkÚ Jablonec nad Nisou)
- kde se odvolání podává (vždy u Obecního úřadu v Plavech)
- lhůtu do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí)

Odvolání lze podat :4)
- písemně (postačí na podatelně OÚ)
- ústně do protokolu (s účastníkem sepíše úředník, který rozhodnutí vydal)
- telegraficky (faxem) s podmínkou, že bude nejpozději do tří dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu)
- zákon nemá pro formu odvolání zvláštní požadavky. Platí obecná ust. § 19 správního řádu
Odvolání by mělo obsahovat minimálně:
- kdo je podává
- čeho se odvolání týká – nerozhoduje název ale obsah odvolání
- proti platebnímu příkazu v přestupkovém řízení je opravným prostředkem odpor. 1) zákon č. 128/2000 Sb., § 85
2) zákon č. 128/2000 Sb., § 124
3) občanský soudní řád §§ 244-250)
4) zákon č. 71(1967 Sb., správní řád § 19| Autor: Věra Mužíčková | Vydáno dne 20. 09. 2006 | 1643 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací

- § 5,odst. 1, písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.

 

Orgány veřejné správy jsou oprávněny ve smyslu § 17 výše uvedeného zákona požadovat za poskytované informace úhradu nákladů.

Obecní úřad v Plavech veřejně vyhlašuje tento sazebník náhrad :

- podání ústní informace bez potřeby vyhledávání podkladů - zdarma


- informace získaná na základě zveřejnění  - formou odkazu - zdarma


- písemná informace formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledávání - stránka A4 cb 2Kč, barva 5Kč; stránka A3 cb 5Kč, barva 10Kč + skutečné poštovné


- paušální úhrada za podání informace spojené s vyhledáváním dokladů se stanovuje na částku 100 Kč za každých započatých 15 min. práce odpovědného pracovníka.

 

V případě žádosti o podání informace většího rozsahu z hlediska časové náročnosti při vyhledávání dokladů zaplatí zájemce o informace 70% odhadnuté ceny předem, zbytek do skutečné výše při předání dokladů; v případě požadavku o zaslání informací elektronicky bude doplatek ceny uhrazen před odesláním informací.

 

Náhradu nákladů je žadatel povinen uhradit bezhotovostně na účet obce č. 4528451/0100 u KB a.s. nebo hotově v pokladně OÚ Plavy.| Autor: Věra Mužíčková | Vydáno dne 20. 09. 2006 | 1998 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Obecní úřad

Aktualizované autobusové spoje od března 2011| Autor: Věra Mužíčková | Vydáno dne 24. 03. 2011 | 1293 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Registr oznámení

Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění je k dispozici na ero.kraj-lbc.cz.| Autor: Věra Mužíčková | Vydáno dne 25. 04. 2012 | 1140 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

O úroveň výše

Tento web je generovan redakcnim systemem phpRS. Kontakt na webmastera Administrace

Informace zde uvedené jsou v souladu s vyhláškou MVČR o přístupnosti webových stránek.